Державний реєстратор

     Відповідно до статті 1 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», роботодавцем є юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична особа-підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб.

       Роботодавці мають право об’єднуватися в організації роботодавців, вільно вступати до таких організацій та виходити з них, брати участь в їх діяльності на умовах та в порядку, визначених їх статутами.

Детальніше...

Відповідно до ст.16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» визначено наступні вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу.

     1.Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.

     2.Оганізаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.

     3.Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установленими Цивільним, Господарським кодексами України та цим Законом.

     4.Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).

     5.У найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати

     повне чи скорочене найменування державних органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, -у найменуваннях юридичних осіб приватного права;

     символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»;

     терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.

     6.Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів, юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань.

     Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу затверджені наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 №368/5 (із змінами).

     Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» роботодавці мають право об’єднуватися в організації роботодавців, вільно вступати до таких організацій та виходити з них, брати участь в їх діяльності на умовах та в порядку, визначених їх статутами.

     Організації роботодавців, їх об’єднання можуть створювати об’єднання організацій роботодавців, вступати до таких об’єднань та виходити з них, брати участь в їх діяльності на умовах та в порядку, визначених статутами об’єднань організацій роботодавців.

читати далі

    Міністерство юстиції та Державна судова адміністрація підписали меморандум про співробітництво, який передбачає, що до 15 листопада цього року запрацює автоматизований обмін інформацією між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державним реєстром обтяжень рухомого майна, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Цей меморандум підписали заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова та заступник Голови Державної судової адміністрації Сергій Чорнуцький.

читати далі

15 серпня 2018 року набрали чинності зміни до Закону України «Про фермерське господарство».

     Так, Закон тепер передбачає, що фермерське господарство діє на основі установчого документа (для юридичної особи – статуту, для господарства без статусу юридичної особи – договору (декларації) про створення фермерського господарства).

     Закон доповнено статтею 81 щодо створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи, якою визначено наступне.

     Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

     Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.

     Декларацію про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі.

     Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, визначений договорм (декларацією) про створення сімейного фермерського господарства, який реєструється як фізична омсоба-підприємець.

      Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства голова сімейного фермерського господарства має зареєструватися як фізична особа- підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу-підприємця в порядку, встановленому законом.

     Від імені сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи має право виступати голова цього господарства або уповноважений ним у встановленому цивільним законодавством порядку один із членів господарства.

     Умови договору (декларації)про створення сімейного фермерського господарства визначають:

     а) найменування, місцезнаходження (адресу) господарства, мету та види його діяльності;

     б) порядок прийняття рішень та координації спільної діяльності членів господарства;

     в) правовий режим спільного майна членів господарства;

     г) порядок покриття витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами;

     д) порядок вступу до господарства та виходу з нього;

     е) трудові відносини членів господарства;

     є) прізвище, ім’я та по батькові членів господарства, ступінь їх родинного зв’язку, паспортні дані та реєстраційні номери облікових карток платників податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, реєстраційні номери облікових картокплатників податків не зазначаються);

     ж) інші положення, що не суперечать чинному законодавству.

     Типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

     У зв’язку із зазначеними змінами тепер у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбачено, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань повинні міститися також відомості щодо створення фізичною особою-підприємцем сімейного фермерського господарства.

     У статті 15 Закону про реєстрацію, яка встановлює вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації закріплено, що договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству.

     Крім того, статтю 18 Закону про реєстрацію доповнено наступними нормами:

     для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подається договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства – у разі державної реєстрації особи, яка самостійно або з членами сім’ї створює сімейне фермеське господарство відповідно до Закону України «Про фермерське господарство»;

     для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця подається договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства-у разі створення фізичною особою-підприємцем сімейного фермерського господарства відповідно до Закону України «Про фермерське господарство»; договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства у новій редакції-у разі внесення змін, що містяться в договорі (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

     Перелік підстав для відмови у державній реєстрації доповнено наступною: подані документи суперечать вимогам законів України (пункт 6 частини другої статті 28 Закону про реєстрацію).

    

Ви тут: Home Державний реєстратор