Державний реєстратор

     Відповідно до ст. 20 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» друкований засіб масової інформації підлягає перереєстрації, зокрема, в разі зміни засновника (складу співзасновників).

     Зміна засновника (складу співзасновника) повинна оформлятися угодою між засновником (співзасновником) і його правонаступником, укладеною відповідно до вимог Цивільного законодавства України. Ця угода є підставою для подання правонаступником заяви про перереєстрацію в порядку, передбаченому статтями 11 і 12 цього Закону.

     Статтями 11 і 12 Закону та Положенням про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24.02.2006 № 173/12047 визначено, що заява про державну перереєстрацію друкованого ЗМІ подається до реєструючого органу засновником (співзасновниками) в друкованому вигляді державною мовою із зазначенням підстав перереєстрації.

     До заяви про державну перереєстрацію друкованого засобу масової інформації додаються наступні документи:

     -угода між засновником і правонаступником (у зв’язку зі зміною засновника), або співзасновників (засвідчена нотаріально, якщо одна із сторін – фізична особа);

     -довіреність, доручення (якщо заяву та/чи угоду між засновником та правонаступником підписує особа, якій таке право не надається правовстановлюючими документами);

       -копія попереднього свідоцтва пр державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації;

     -документи, якими підтверджується цивільна правоздатність, цивільна дієздатність засновника (співзасновників):

     для юридичних осіб – засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника, копії статуту (положення), чинні на момент подачі;

     для фізичної особи – копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).

     Відповідно до ст. 13 Закону реєструючий орган зобов’язаний в місячний строк розглянути заяву про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації і письмово повідомити засновника (співзасновника) про результат розгляду.

Відповідно до статті 317 Цивільного кодексу України власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном.

     Право володіння означає юридично забезпечену власнику можливість мати майно у своєму безпосередньому фізичному чи юридичному віданні, у сфері свого фактичного господарського чи іншого впливу.

     Право користування – це юридично закріплена можливість власника щодо використання майна та отримання від нього корисних властивостей.

     Право розпорядження – це юридично закріплена можливість власника самостійно вирішувати юридичну і фактичну долю майна шляхом його відчуження іншим особам, зміни його стану чи призначення тощо (наприклад продати, подарувати, передати за заповітом майно тощо).

     Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 2 Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» обтяження – це заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, встановлена законом, актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб або така, що виникла на підставі договору.

     Отже, наявність в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також в Єдиному реєстрі заборон відчуження обєктів нерухомого майна, як складової частини Державного реєстру прав, зареєстрованого обтяження (арешту) на нерухоме майно власника, у тому числі накладеного ДВС, виключає можливість передачі такого майна у користування іншим особам.

Для забезпечення зручності, економії часу та коштів Міністерством юстиції України запроваджено он-лайн сервіси для користувачів адміністративних послуг.

     Наразі фізичні та юридичні особи мають можливість отримати інформацію про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, та відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в електронній формі, сплативши за надання назначених послуг в он-лайн режимі.

     Скористатись такою послугою можна за допомогою порталу «Кабінет електронних сервісів» за посиланням https://kap.minjust.gov.ua/login/index/.

     Переваги отримання послуг он-лайн:

     -отримання відповідної інформації в режимі он-лайн;

     -зручність, відсутність черг та економія часу;

     -можливість оплати в он-лайн режимі при подачі заяви/запиту щодо отримання витягу/інформаційної довідки;

     -кожному електронному документу присвоюється електронний номер документа, за яким в електронній системі можна віднайти оригінал документа;

     -розмір адміністративного збору за отримання інформації/відомостей в електронній формі значно менший ніж розмір адміністративного збору за отримання інформації у паперовій формі;

     -цілодобовий доступ до он-лайн сервісу.

     Необхідно зазначити, що в електронній формі інформацію можливо отримати за умови ідентифікації особи (фізичної чи юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, реєстрації користувача на відповідному порталі, у тому числі з використанням електронної системи ідентифікації «BankID».

       У паперовій формі інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно надається за заявою особи, яка бажає отримати таку інформацію, або уповноваженої нею особи шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав, центру надання адміністративних послуг або нотаріуса, незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

     За отримання інформації з Державного реєстру прав справляється адміністративний збір у розмірі:

     -0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2018 році-40,00 грн.) – за отримання інформації в паперовій формі;

     -0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2018 році-20,00 грн.) – за отримання інформації в електронній формі.

     Вищезазначена інформація надається у паперовій або електронній формі без використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки державного реєстратора прав та має однакову юридичну силу.

     Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в електронній формі надається у формі витягу.

     Витяг з Єдиного державного реєстру у паперовій формі надається за запитом заявника шляхом звернення до уповноваженого суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг або нотаріуса, незалежно від місця зберігання реєстраційної справи в паперовій формі. Зазначений витяг надається без використання спеціальних бланків та без проставлення підпису і печатки державного реєстратора.

     За отримання витягу з Єдиного державного реєстру справляється адміністративний збір у розмірі:

     -0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2018 році-90,00 грн.) – за надання витягу в паперовій формі;

     -75 відсотків плати від 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2018 році-70,00 грн.) – за надання витягу електронній формі.

     Відомості з Єдиного державного реєстру, що надаються у паперовій або електронній формах мають однакову юридичну силу.

     Користуйтеся зручними сервісами Міністерства юстиції України.

    

Частиною 2 статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» визначено підстави для відмови у державній реєстрації фізичної особи- підприємця. Такими підставами є:

     1)документи подано особою, яка не має на це повноважень;

     2)у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;

     3)не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

     4)наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом;

     5)наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як фізична особа-підприємець.

     Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму (пункт, статтю)законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документа (статуту, протоколу тощо) не відповідає нормам законодавства.

     Відмова у державній реєстрації з підстав, не передбачених цією статтею, не допускається.

     Відмова у державній реєстрації здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів.

     Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації розміщуються на порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації.

     У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.

     Після усунення причини, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.

     Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області повідомляє, що наказом Міністерства юстиції України від 29.08.2018 №2824/5 внесено зміни до форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

     Згідно зазначеного наказу у новій редакції викладено наступні форми заяв:

     -форма 1 «Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи»;

     -форма 2 «Заява про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа чи модельного статуту»;

     -форма 3 «Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

     -форма 4 «Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи»;

     -форма 5 «Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

     -форма 6 «Заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи»;

     -форма 8 «Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації»;

     -форма 9 «Заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

     -форма 22 «Заява про державну реєстрацію (акредитацію) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації»;

     -форма 23 «Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

     Відтепер у вищезазначених формах заяв обов’язково заповнюється інформація про наявність або відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи та відомостей про нього.

     Наказ набирає чинності 24.09.2018.                            

Ви тут: Home Державний реєстратор