Центр надання адміністративних послуг

Про затвердження Положення Центру надання

адміністративних послуг Монастирищенської

районної державної адміністрації

Про затвердження регламенту Центру надання

адміністративних послуг Монастирищенської

районної державної адміністрації

                                               ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

МОНАСТИРИЩЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

«____» _______ 2013р.                                                             № ____

 

Про створення Центру надання

адміністративних послуг Монастирищенської

районної державної адміністрації

 

Керуючись статтею 6, статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про адміністративні послуги», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», та  з метою покращення умов надання адміністративних послуг:

  

  1. Створити центр надання адміністративних послуг як постійно діючий робочий орган Монастирищенської районної державної адміністрації.
  2. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Монастирищенської районної державної адміністрації (додається).
  3. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше офіційного опублікування в засобах масової інформації.
  4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації. 

 

 

 Голова  державної

 адміністрації                                                                          В.Г. Басанець                                                         

 

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

«___»_______ 2013 р. № ____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Монастирищеньскої районної державної адміністрації

 

1. Центр надання адміністративних послуг (далі - центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг в Монастирищенській районній державній адміністрації.

2. Складовою частиною Центру, утвореного районною держадміністрацією, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та положенням про центр.

4. Основними завданнями центру є:

 1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є районна державна адміністрація, (територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади) визначається головою районної держадміністрації  на основі переліку адміністративних послуг затвердженого Кабінетом Міністрів України.

6. У центрі може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної держадміністрації.

7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги суб’єктами господарювання.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

11. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог  Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

12. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних ”;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

13. Центр, як постійно діючий орган районної державної адміністрації очолює керівник Центру надання адміністративних послуг. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації.

14. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністратора, контролює якість та своєчасність виконання ним обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністратора;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження 

15. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

16. Режим роботи Центру надання адміністративних послуг встановлюється районною державною адміністрацією відповідно до чинного законодавства (понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 8-00 до 20-00 без обідньої перерви, субота з 8-00 до 16-00 без обідньої перерви).

17. Прийом суб’єктів звернень у центрі встановлюється відповідно до режиму роботи центру.

За рішенням голови районної держадміністрації, що утворив центр, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 

 

 

 

Керівник апарату

державної адміністрації                                                Г.В Темченко

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту розпорядження  Монастирищенської районної  державної адміністрації «Про створення Центру надання  адміністративних послуг Монастирищенської районної державної адміністрації»

 

           Опис проблеми:

Необхідність прийняття розпорядження Монастирищенської районної державної адміністрації «Про створення Центру надання  адміністративних послуг Монастирищенської районної державної адміністрації»:

- дотримання та функціонування принципів «організаційної єдності» та «єдиного вікна» при організації надання встановленого переліку адміністративних послуг:

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

- у більшості представників органів, які надають адміністративні послуги існують обмежені дні та години прийому;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- строки, встановлені для надання деяких послуг, є необґрунтовано тривалими;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів ради та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг;

- часті зміни порядку надання адміністративних послуг;

- відсутність моніторингу реалізації виконавчими органами функцій у сфері надання адміністративних послуг;

- ставлення посадових осіб до одержувача адміністративних послуг як до прохача, орієнтація не на сприяння в задоволенні запиту особи, а на формальне дотримання правил.

2. Цілі та завдання:

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом створення та функціонування Центру надання  адміністративних послуг.

Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Монастирищенському районі шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг; підвищення якості надання адміністративних послуг через аналіз даних моніторингу їх надання та рівня задоволеності одержувачів.

3. Оцінка альтернативних засобів досягнення зазначених цілей:

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можна розглянути збереження існуючої ситуації, що призводить до поглиблення існуючої проблеми.

 

4. Опис механізму і заходів для вирішення проблем:

Забезпечення виконання Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів від 20.02.2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг».

5. Вірогідність досягнення поставлених цілей:

Досягнення установлених цілей у разі прийняття регуляторного акту можливе завдяки контролю з боку голови Монастирищенської райдержадміністрації. Очікувані наслідки дії запропонованого акта не передбачають нанесення шкоди мешканцям  Монастирищенського району. Запровадження запропонованого проекту регуляторного акта полягає в створенні зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг.

6. Очікувані результати:

Наявність в районі Центру надання адміністративних послуг в кінцевому результаті дає:

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи Центру надання адміністративних послуг;

- виконання Центру надання адміністративних послуг функцій щодо отримання внутрішніх погоджень та висновків.

        

7. Аналіз вигод на витрат:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

- вдосконалення локального законодавства в сфері надання адміністративних послуг;

- запровадження Єдиного порядку надання адміністративних послуг;

- запобігання корупційним явищам.

- впровадження стандартів до якості і доступності послуг;

- розповсюдження інформації, необхідної для одержання адміністративних послуг.

Інтереси суб'єктів господарювання

- скорочення часу на отримання адміністративних послуг;

- отримання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»;

- отримання вичерпної інформації про порядок отримання адміністративних послуг.

- вивчення нового порядку отримання адміністративних послуг.

Інтереси громадян

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

- скорочення часу на отримання адміністративних послуг;

- підвищення якості послуг.

- вивчення нового порядку отримання адміністративних послуг.

 

Порівнявши вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження зазначеного розпорядження.

8. Строк дії регуляторного акта.

Даний проект регуляторного акту – розпорядження  райдержадміністрації «Про створення центру надання  адміністративних послуг Монастирищенської районної державної адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

9. Показники результативності регуляторного акта.

Методом одержання результатів регуляторного акту є розгляд даного питання на засіданнях, апаратних нарадах Монастирищенської райдержадміністрації щодо створення та організації діяльності Центру надання адміністративних.

Показниками результативності є дані адміністративних органів за відповідний період, а саме:

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг Монастирищенського району;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- середній термін розгляду звернення;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Монастирищенський  район).

Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться.

Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих, у подальшому, даних (при проведенні повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

10. Заходи для відстеження результативності акту:

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде виконання Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів від 20.02.2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг».

 Повторне та періодичне відстеження буде здійснено у визначені законодавством терміни.

Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання про розпорядження голови райдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в засобах масової інформації.

       Впровадження даного регуляторного акта практично не створює додаткових матеріальних, часових або інших витрат для його виконавців. Нагляд за дотриманням вимог регуляторного акту не потребує створення додаткових систем контролю.

Аналіз регуляторного акту підготовлений державним адміністратором апарату Монастирищенської районної державної адміністрації

 

 

Голова   державної

адміністрації                                                                                 В. Г. Басанець

 

 

 
Ви тут: Home Центр надання адміністративних послуг